Generalforsamling afholdes 28. marts

Transparency international Greenland indbyder nuværende og potentielle medlemmer og til debatmøde og efterfølgende Generalforsamling tirsdag 28. marts 2023.

Møderne afholdes på Jens Kreutzmannip Aqq. 4A, 1 sal.

Tilmelding sker via mail til [email protected] senest 27. marts.

Debatmøde afholdes kl. 16 – 16.50

Bestyrelsesmedlemmerne Christian P. Jerimiassen og Simone Bruun fortæller om den internationale antikorruptionskonference IACC, der blev afholdt i Washington DC i december 2022. Hvad betyder det internationale samfund for os?

Formand Karen Heilmann Lennert fortæller Grønlands deltagelse i Nordic Business Ethics, en survey om etik i de nordiske virksomheder. Skal TIG fortsat arbejde for sådanne undersøgelser?

Mødet bliver simultantolket.

Generalforsamlingen afholdes kl. 17 – 18.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Sekretariatet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. TIG, Box 1613, 3000 Nuuk eller [email protected].

Medlemmer bosat uden for Nuuk, der ønsker at opstille til bestyrelsen, bedes give besked i forvejen, således at der kan etableres teamforbindelse til dem.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
 5. Fremlæggelse af handlingsplan og budget
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 8. Indkomne forslag fra medlemmer
 9. Valg af bestyrelse, herunder suppleanter.
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Generalforsamling gennemføres på dansk. Der vil være tolk til stede.

Der vil være kaffe, te og kage – efter generalforsamlingen byder vi på et glas vin.

Vel mødt

Bestyrelsen