Generalforsamling 25.april

Generalforsamlingen afholdes kl. 16.00 – 16.30.

Mødelokalet i Oles Varehus.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Sekretariatet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. TIG, Box 1613 eller [email protected].

Medlemmer bosat uden for Nuuk, der ønsker at opstille til bestyrelsen, bedes give besked i forvejen, således at der kan etableres skype forbindelse til dem.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
 5. Fremlæggelse af handlingsplan og budget
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 8. Indkomne forslag fra medlemmer
 9. Forslag til vedtægtsændring, således at genvalg af formand begrænses, vedhæftet
 10. Valg af bestyrelse, herunder formand og suppleanter.
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt