Aktuelle aktiviteter

2023

December: Åbent brev til Naalakkersuisut

Transparency International Greenland (TIG) noterer med tilfredshed, at Naalakkersuisut har indgået aftale med EU om strategisk partnerskab om bæredygtige værdikæder for råstoffer.

Grønlands skal følge høje internationale standarder for miljø, klima, social- og samfundsmæssigt ansvar. At indgå i strategisk samarbejde herom er et klogt initiativ, men i TIG savner vi antikorruptionsarbejdet omtalt.

Transparency følger omstillingen til grøn energi tæt gennem sine afdelinger i en række lande, hvor mineindustrien i disse år intensiverer jagten på udvinding af de særligt kritiske råstoffer og sjældne jordarter, som er nødvendige for den grønne omstilling.

Naalakkersuisut fortæller i pressemeddelelsen, at EU allerede har etableret tilsvarende aftaler med Canada, Ukraine, Kasakhstan, Namibia, Argentina, Chile, Zambia og Den demokratiske republik Congo. I alle disse lande findes Transparency Chapters, som deler deres erfaringer om risici og udfordringer, og som vi er i dialog med.

Parisaftalens mål skal forfølges, verden bevæger sig mod renere kilder til energi, og behovet for de nødvendige mineraler er stigende. Mineindustrien har en kritisk rolle i at sikre, at energiomstillingen sker bæredygtigt og retfærdigt. For at efterkomme den stigende efterspørgsel, skal verden have nye miner. Den nye og hurtigt forandrende virkelighed giver både udfordringer og muligheder for mineindustrien, for regeringer og for samfundene.

Mineindustri og infrastruktur er sektorer, der er ret udsatte for korruption. Vores kolleger i Australien anslår, at der globalt vil mistes mellem 10 og 30 procent af investeringerne på grund af fejlstyring, ulighed og korruption.

Hvorledes handler Grønland klogt i denne situation? Transparency International Greenland viderebringer her en række anbefalinger fra vores australske kolleger:

  • Forebyg en ny ‘ressourceforbandelse’ ved at implementere stærke anti-korruptionsforanstaltninger på alle stadier af værdikæden. Vurder risici for korruption og udtænk afværgeplaner i overvejelserne om nye mineprojekter.
  • Sikr at samfundshøringsprocesser er robuste og inkluderende. Beskyt fællesskabernes ret til at give forudgående og informeret samtykke.
  • Forbedr kravene til gennemsigtighed og ansvarlighed for minesektoren. Dette omfatter fremme af kontraktgennemsigtighed, projektniveau betalinger offentliggøres, deltagelse i internationale initiativer som Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) og aktivering af et reelt ejerskabsregister.
  • Tag skridt til at styrke anti-korruptionsforanstaltninger i statsejede virksomheder. Dette omfatter klare regler i forhold til overvågning af politisk udsatte personer for at forhindre “svingdøre” på tværs af industri og regering samt regler om lobbyisme og politisk finansiering.
  • Sikr, at energitransitionen ikke sker på bekostning af jorden eller de lokale samfund ved at håndhæve og overvåge miljøkonsekvensvurderinger, muliggøre samfundshøring og implementere anti-korruptionsforanstaltninger gennem hele processen.TIG ser med forventning frem til den kommende konkrete handlingsplan, hvor det strategiske samarbejde bliver omsat til praksis. Denne vil få betydning for en lang række sektorer. Vi anbefaler derfor, at både mineindustrien, relevante erhverv og civilsamfundet inddrages.

    Med venlig hilsen

    Transparency International Greenland, bestyrelsen

 

 

April: Kronik Tillid til folkevalgte er en forudsætning for demokrati

Vi skal passe på vores demokrati og passe på hinanden. Demokrati bygger på tillid. Vores demokrati bygger på, at beslutningstagerne er folkevalgte. Vi har derfor brug for tillid til, at de folkevalgte handler for landets bedste og tillid til, at de efterlever lovgivningen.

De folkevalgte skal i deres ledelse sikre, at forvaltningen overholder lovgivningen, og at beslutninger træffes i en gennemsigtig proces, hvor det er tydeligt, hvad der lægger til grund for beslutningen.  Tillid opbygges i relationer og handlinger. Ord alene skaber ikke tillid.

Måling af tillid

Transparency International Greenland sikrede i 2020 landets deltagelse i undersøgelsen Global Corruption Barometer. Et af de emner vi hæftede os mest ved, var befolkningens ringe tillid til folkevalgte politikere og embedsfolk i Selvstyret. På spørgsmålet, om der var tillid til, at Naalakkersuisut og de ansatte i Selvstyret gør et godt stykke arbejde og handler retfærdigt, svarer halvdelen, at de ingen eller kun lidt tillid har til dem.  Kommunerne rangerer lidt højere på befolkningens tillid, 63% af de adspurgte havde tillid til kommunalpolitikerne.

Transparencys anbefaling i 2020 var, at der er behov for større åbenhed og borgerinddragelse for at genskabe tilliden.

Kilde: Global Corruption Barometer 2020. Hovedkonklusioner fra Grønland. www.transparency.gl

Ombudsmandsinstitutionen

Vores samfund styres af mennesker, både folkevalgte og embedsmænd. Det er menneskeligt at fejle og det er derfor vigtigt, at vi har mulighed for kontrol med forvaltningen. En af de vigtigste kontrolmuligheder er Ombudsmanden. Ombudsmanden vælges af Inatsisartut og kontrollerer på Inatsisartuts vegne, at den offentlige forvaltning under Selvstyret og kommunerne handler i overensstemmelse med gældende ret og god forvaltningsskik. Ombudsmanden udtaler kritik, hvis der ikke handles korrekt. Vi, som borgere, har en forventning om, at der herefter rettes ind.

I dette forår har vi hørt og læst at, et departement på trods af kritik har gentaget samme fejl året efter. Dette svækker tilliden til selvstyrets administration. Også kommuner modtager jævnligt kritik. Og også her svækker kritikken tilliden til de folkevalgte.

I Transparency modtager vi af og til klager. Vi har ikke ressourcer til selv at behandle klager, og vi henviser derfor relevante klager til Ombudsmanden. Dette gør vi, fordi institutionen har den rette juridiske ekspertise, og fordi vi har tillid til, at offentlige myndigheder efterlever ombudsmandens anvisninger.

I dag vil vores anbefaling blive udvidet til også at handle om at udvise respekt for en institution som Ombudsmanden.

Landets ressourcer

Landets ressourcer, som vi og vore efterkommere skal leve af, skal forvaltes til alles bedste og skal komme alle til gode. Lovgivning herom ligger i Inatsisartut og disse love skal efterleves af alle. Love og bekendtgørelser er vores fælles spilleregler, som gælder for alle, høj som lav. Det er vigtigt at vores fælles spilleregler følger med samfundet og udviklingen. Det er også her vigtigt, at de grundlæggende demokratiske principper styrer vores fælles spilleregler.

Transparency har for nylig udtrykt kritik af forvaltningen af kvoter inden for fiskeriet og efterlyst klarhed inden for fiskeripolitikken. Dette gjorde vi, fordi der ikke var begrundelse for ændring af praksis for kvote tildeling.

I dag vil vores anbefaling blive udvidet til også at handle om beskyttelse af landets ressourcer.

Borgerinddragelse

Transparency er selvsagt interesseret i at bidrage til fortsat udvikling af demokratiet. Et af de redskaber, vi anvender, er at bidrage med høringssvar af lovforslag mv., som er fremlagt på høringsportalen. Vi er glade for muligheden med høringer, det giver øget transparens, men det kræver ressourcer at deltage i processen.

Det er naturligvis vores forventning, at medlemmerne af Inatsisartut forholder sig til høringssvarene. Et eksempel på processen: Mineloven, der skal behandles under nuværende samling, var i høring i december 2022. Bemærkninger til lovforslaget udgør 237 sider. I et bilag, fra side 224, gennemgås og kommenteres høringssvarene. Forslaget skal mellem første og andenbehandling givetvis behandles i relevant udvalg, som så afgiver betænkning. Det er mange siders papir – på to sprog. Dette giver mulighed for fejlfortolkning, og det skaber afstand mellem høringspartneren og lovgiverne. Tænk, hvis vi kunne mødes og tale om tingene. Som det er nu, må høringsparter afvente bekendtgørelsen og så eventuelt søge foretræde for udvalget for at udrede mulige misforståelser.

De offentlige ressourcer skal beskyttes. Dette kræver maksimal åbenhed, transparens og ansvarlighed i offentlige kontrakter (både til lands, til vands og i luften!). Transparency International anbefaler mere effektiv forebyggelse og afsløring af offentlig bestikkelse, tyveri og magtmisbrug. Vi, som den grønlandske afdeling, er helt enige.

Pressens rolle

Pressen spiller en stor rolle som vagthund og som formidler. Åbenhed over for pressen og villighed til at besvare kritiske spørgsmål er vigtigt for demokratiet. Hvad er det, der ikke må komme frem? tænker vi, når der ikke er kommentarer til en aktuel sag. Er der noget at skjule? måske ikke, måske arbejdes der på løsninger, måske mangler der penge eller personale, måske? Ja, men så fortæl det åbent. Fortæl om jeres visioner og om de forhindringer der er på vejen mod målet. Kære politikere: svar åbent på pressens spørgsmål.

Transparency International Greenland

TIG er en forening, der arbejder for at forebygge korruption, både nationalt og internationalt, i samarbejde med Transparency International. Foreningens kerneværdier er gennemsigtighed, integritet, solidaritet, retfærdighed og demokrati.

Bestyrelsen Transparency International Greenland”

 

26.juni: Pressemeddelelse

Transparency International Greenland får fra 1. juli Inuk Lundblad som fungerende formand.

Karen Heilmann Lennert forlader landet og siger dermed farvel til sin post som formand for Transparency International Greenland. Karen udtaler. ”vi har rigtigt meget brug for at styrke demokrati, tillid og gennemsigtighed i vores samfund, og jeg er meget heldig at have været en del af arbejdet med det her. Jeg er glad for at kunne give stafetten videre til Inuk og Simone, som er meget dygtige og kompetente”.

Inuk Lundblad, der siden generalforsamlingen i marts har været næstformand indtræder i henhold til vedtægterne som fungerende formand frem til næste ordinære generalforsamling i marts 2024.

Inuk udtaler: “ Karen Heilmann Lennert har med sin høje integritet advokeret for antikorruption grundlæggende demokratiske værdier i Grønland. Dette har hun gjort først som bestyrelsesmedlem og siden som formand. Vi i Transparency International Greenland takker hende for hendes gode arbejde og ønsker hende god vind fremover.”

Bestyrelsen har udpeget Simone Bruun som næstformand. Inuk Lundblad og Simone Bruun er begge uddannede jurister og har været en del af Transparencys bestyrelse siden 2022.

 

18. april: Pressemeddelelse

Transparency International Greenland efterlyser klarhed over politikken inden for kvotetildeling.

Naalakkersuisut har sendt havgående kvoter på 5.515 tons torsk og 406 tons rødfisk i offentligt udbud. Udbuddet er offentliggjort på Naalakkersuisut’s hjemmeside. Det fremgår, at Fiskerirådet har fået fremsendt materialet. TIG skønner derfor, at alle relevante aktører gennem deres repræsentant i Fiskerirådet er informeret om udbuddet.

Det fremgår ikke af det fremlagte udbud, hvorfor Naalakkersuisut har påtænkt at sende kvoterne i udbud. Naalakkersuisut henviser i pressemeddelelse af 5. april 2023 til, at udbuddet er sket i henhold til § 19 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 47 af 18. december 2020 om licens og kvoter til fiskeri. Af denne bekendtgørelse fremgår intet om offentligt udbud. Af § 19 fremgår udelukkende betingelser for opnåelse af licenser, og ikke tildeling af kvoter.

TIG finder det kritisabelt, at Naalakkersuisut ikke er fremkommet med en forklaring på hvorfor kvoterne skal tildeles efter § 19 og ikke efter lovens § 12.

Ligeledes finder TIG det kritisabelt, at der ikke findes en begrundelse for denne ændring af praksis for kvote tildeling.

Ansøgningsfrist er 4. maj 2023. Der må forventes ret kort behandlingstid, da ansøger efterfølgende både skal nå at opfiske kvoten i 2023 og indhandle minimum 25% heraf til et nyetableret eller renoveret indhandlingssted på Østkysten.

TIG forventer, at der vil være transparens omkring behandlingen af ansøgningerne. Dersom dette ikke skønnes at være tilstrækkeligt, vil TIG søge aktindsigt.

Transparency International Greenland har tidligere udtrykt bekymring over at der tildeles kvoter ud over den biologiske rådgivning. Havets ressourcer er ikke ubegrænsede og bæredygtig forvaltning er nødvendig for sikring af fremtidens fiskeri. Bekymringen fastholdes, også selv om kvoteoverskridelsen er 2.000 tons mindre end oprindelig udmeldt.

 

Maj 2015

Transparency International Greenland havde i maj arrangeret besøg af Transparency International’s stifter Peter Eigen. Sermitsiaq skrev herom 13. maj: Peter Eigen. Små samfund har brug for transparens Peter Eigen. Inukitsumi ammasumik suleriaaseqartoqartariaqarpoq

Transparency International Greenland afholder medlemsmøde 6. november 2014. Mødet afholdes i ‘Oles Varehus’ kl. 19. Tilmelding til [email protected] senest 4. november.

IUdtalelelse fra formand Anita Hoffer om misbrug. Download Aleqa Hammond misbruger sin magt. Kal. Dansk

Kursus: Antikorruption og transparens.

Indbydelse download

Tilmeldingsfrist: 2. juni 2014.

Interview med nyvalgt formand Anita Hoffer

AG 30. april 2014. AG 30.04.2014. download

Generalforsamling 23. april 2014

TIG afholder Generalforsamling onsdag den 23. april 2014 kl. 16 – 18 i Katuaq Venskabssal. indbydelse

Ataatsimeersuarneq 23. april 2014

TIG ataatsimeersuarnissamut qaaqqusivoq. Pinngasonngorneq 23. april 2014 nal. 16-18. Katuaq venskabssalimi. qaaqqusineq

23. november: Foredrag ved Anders Meilvang og Thomas Trier

Onsdag d. 23 november kl. 17 holder Anders Meilvang (formand for Transparency Greenland) og Thomas Trier (Medlem af arbejdsgruppen omkring Transparency Greenland) foredrag på det Grønlandske Hus i København. Foredraget vil omhandle en beskrivelse af Transparency Greenland og organisationens opgaver, hvilket initiativer der allerede er taget og med hvilke resultater. Klik her og læs mere om det grønlandske hus.

Stiftende bestyrelsesmøde 31. august

Onsdag d. 31. august afholdt Transparency Greenlands nyligt udpegede bestyrelse det første konsituterende bestyrelsesmøde. Der blev diskuteret habilitetsproblemer i kraft af andre hverv i samfundet, TG´s vedtægter blev vedtaget og foreningen stiftet. Anders Meilvang blev valgt som formand og Per Jansen som foreningens revisor. Derudover blev fremtidige aktiviteter diskuteret. Referatet fra mødet kan ses i sin fulde længde her.

8-9 september: Kursus i antikorruption og transparens

Som et tilbud til sine medlemsorganisationer og virksomheder samt offentlige myndigheder tilbyder Transparency Greenland et 2 dages intensivt kursus med fokus på antikorruption og transparens.

Kurset tilbyder:

Et solidt overblik over korruptionsområdet og udviklingen i den internationale og grønlandske diskussion om området.
Forståelse af de forskellige delelementer på korruptionsområdet og de relevante gråzoner.
Konkrete redskaber til at arbejde med antikorruption som enten virksomhed eller offentlig myndighed.
Indblik i forskellige eksempler målrettet virksomheder og offentlige myndigheder.
Hjælp til at komme i gang med konkrete aktiviteter og projekter for at adressere området.

Kurset strækker sig over 2 dage, hvor den første dag vil være en fælles og generel indførelse i korruption og alle de gråzoner, der findes på området. Anden dagen vil bestå af et virksomhedsspor og et offentligt spor, hvor disse to grupper mere konkret får et indblik i, hvordan man som virksomhed eller offentlig institution arbejder med anti-korruption.

Deltagerpris:

Standard: 3.500 kr.
CSR Greenland og Transparency Greenlands medlemmer: 2.500 kr.
Frivillige organisationer og forskere: 1.500 kr.

Tilmelding kan ske til: [email protected]

Afdækning af Grønlands etiske beredskab (NIS studie)

I tidsrummet august 2011 til oktober 2011 vil den uafhængige konsulentvirksomhed Nordic Consulting Group foretage en undersøgelse af det grønlandske samfunds sårbarhed overfor korruption.

Et ”NIS-studie” (National Integrity System) er et studie af integriteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden i forskellige samfundsinstitutioner. Det er en holistisk tilgang til studie af samfundet og der fokuseres derfor på både det offentlige, civilsamfundet og markedet. For mere information se:
http://www.transparency.org/policy_research/nis

Det er intentionen, at dette studie skal være forløberen til et fuldt NIS studie og derfor vil studiet i første omgang beskæftige sig med den offentlige sektor. Formål er igennem en analyse af grønlandsk lovgivning, officielle dokumenter samt interview med respondenter at identificere svagheder i grønlandsk lovgivning og administrationen af denne med henblik på gennemsigtighed. Studiet vil derefter komme med anbefalinger til, hvordan disse svagheder kan udbedres.

Studiet vil blive lanceret i september og rapporten forventes tilgængelig her på siden i oktober-november